NOVINY PRAHY 10
    Čtrnáctideník 10. městské části
 
ARCHIVRočník 2001
6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Ročník 2002
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Ročník 2003
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

Ročník 2004
1  2  3  3  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  17  18  19  20  21  22  23  24  

Ročník 2005
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  

Ročník 2006
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  

Ročník 2007
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  

Ročník 2008
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Ročník 2008 / Vydání 10 - Obsah

strana 1: (barevná)
Radnice vybízí ob?any k vyjád?ení názoru na reziden?ní parkování: nabízí 4 varianty Parkovací zónu - mít ?i nemít?
Hamletovskou otázku, zda placené parkování mít ?i nemít, ?eší vršovická radnice. Po zavedení zón pro rezidenty v Praze 2 a 3 se situace v ?ástech Prahy 10 velmi zkomplikovala.
Autor:
[ celý článek ]

Chcete nechat stávající stav nebo zavést zóny? V jaké variant??
Varianta 0 - bez zóny (stav z?stane stejný, jak je nyní)
Autor:
[ celý článek ]

zeptali jsme se starosty Vladislava Lipovského
Uvažujete o možnosti zavedení parkovacích zón – zm?nilo se n?co?
Autor:
[ celý článek ]

zeptali jsme se radního Milana Richtera
Kolik pen?žních prost?edk? dává m?sto na kulturu formou grant??
Autor:
[ celý článek ]

Nové zm?ny v Pražské integrované doprav? se dotkly i Prahy 10
Spolu se spušt?ním nového úseku trasy metra C do Let?an ud?lal Dopravní podnik hl. m?sta Prahy od 9. kv?tna ?adu trvalých zm?n v doprav?. N?které z nich se týkají i Prahy 10. Zrušeno bylo n?kolik autobusových linek, jejich náhrada byla zajišt?na posílením jiných spoj? ?i zm?nou tras spoj? stávajících. Novinky se dotkly tém?? všech obyvatel naší m?stské ?ásti, znamenají pro nás zejména lepší a hlavn? rychlejší obslužnost. Intervaly n?kterých spoj? byly zkráceny velmi významn?.
Autor:
[ celý článek ]


strana 2: (černobílá) / Zastupitelstvo

Sedmnáct byt? do sout?že o první nájemné
Celkem 17 byt? jde do dalšího kola sout?že o nejvyšší první nájemné. „Sout?ž je otev?ena pro všechny ob?any z celé ?eské republiky a základním kritériem hodnocení je výše nabídnutého prvního nájemného a závazek doty?ný byt zrekonstruovat,“ uvedl místostarosta Bohumil Zoufalík (ODS), v jehož kompetenci je bytová politika v Praze 10. Detailní informace, podmínky a lokality jsou v oznámení na str. 4.
Autor:
[ celý článek ]

Znáš svou m?stskou ?ást? 3x10 o Praze 10 Sout?ž pro d?ti a mládež do 15 let.
Vážení sout?žící, na tomto míst? najdete v p?íštích t?ech ?íslech novin Praha 10 vždy 10 otázek vztahujících se k historii i sou?asnosti m?stské ?ásti Praha 10.
Autor:
[ celý článek ]

Májové slavnosti v ned?li 25. kv?tna na Hamr
I letos se uskute?ní první z trojice slavností po?ádaných m?stskou ?ástí Praha 10 Májové slavnosti. Prob?hnou v ned?li 25. kv?tna v záb?hlickém areálu Hamr od 14. hodin.
Autor:
[ celý článek ]

Starostovi pomáhalo se svatbou 14 tisíc „sv?dk?“
Dosti netradi?ní vložkou p?i otev?ení vršovického stadionu (více o otev?ení stadionu na stran? 7) v Edenu 7. kv?tna byla svatba.
Autor:
[ celý článek ]

S jarem ožívají i kovové stojany
V zim? instalované stojany p?ed budovou A vršovické radnice ožily. S jarní sezónou a zájmem o cyklistiku je mohou využít i ti, kte?í se rozhodnou pro návšt?vu radnice využít bicykl. K p?ti oblouk?m pro deset stání p?ed hlavním vchodem p?ibudou podle d?ív?jšího vyjád?ení radnice v brzké dob? po rekonstrukci dlažby i další p?ed vchodem druhým.
Autor:
[ celý článek ]

O dotazníky byl velký zájem
V dubnu byl radnicí Prahy 10 spušt?n projekt Spole?n? m?níme Prahu 10.
Autor:
[ celý článek ]

Pozvánky
„Hokejky“ p?inesou ukázat do Vladivostocké vít?zné hokejky
Autor:
[ celý článek ]

Zápisy d?tí do mate?ských škol oproti fámám bez problém?
Za?átkem dubna se uskute?nil zápis do mate?ských škol v Praze 10. Zápisy letos provázely nepodložené informace kolující mezi rodi?i, p?edevším pak dezinformace o tom, že po?et zájemc? je dvakrát vyšší než místa ve školkách. „Kapacita mate?ských škol v Praze 10 je v sou?asnosti p?ibližn? 2.500 míst a ke dnešnímu dni je zapsáno celkem 2307, což tyto fámy zcela jednozna?n? vyvrací – kapacity stále sledujeme a jsme p?ipraveni se s p?ípadným „p?etlakem“ d?tí vyrovnat,“ zd?raznil v této souvislosti starosta Vladislav Lipovský.
Autor:
[ celý článek ]


strana 3: (černobílá) / Aktuality

ptáme se tajemníka Martina Slavíka
Radnice již d?íve avizovala zdržení studie nutnou pro p?ípravu bezdrátového internetu v Praze 10. Na ?ad? míst v Praze se také se v souvislosti se zavád?ním internetu hrazeného z daní ?ekalo na vyjád?ení EU a Ú?adu na ochranu hospodá?ské sout?že. Jaký je stav v Praze 10 v této dob? a dá se už dnes ?íci, pro jaký ú?el, v jakých rychlostech, s jakým vybavením a kdo jej bude hradit a pro jaké služby bude a zhruba kdy bude bezdrátový internet v Praze 10 fungovat?
Autor:
[ celý článek ]

Autor:
[ celý článek ]


strana 4: (barevná) / Reportáž

Výb?rové ?ízení na pronájem byt? na základ? provedení stavebních úprav
M?stská ?ást Praha 10 zve?ejnila dne 7. 5. 2008 Podmínky celostátního výb?rového ?ízení na pronájem bytu na základ? provedení stavebních úprav (1. kolo 2008). Zn?ní podmínek celostátního výb?rového ?ízení na pronájem bytu na základ? provedení stavebních úprav je zve?ejn?no na ú?ední desce Ú?adu m. ?. Praha 10, Vršovická 68, na internetových stránkách m. ?. Praha 10 s adresou www.praha10.cz v?etn? 17 nabízených byt? v t?chto domech:
Autor:
[ celý článek ]


strana 5: (barevná) / Inzertní strana


strana 6: (černobílá) / Kultura

Eden byl ?ervenobíle sešit
Z ?ervené a bílé – barev Slavie – byl slavnostn? sešit nový Eden - v Praze 10 ve vršovickém Edenu byl totiž otev?en nový pražský multifunk?ní stadion. Bude sloužit nejen domácí ?ervenobílým fotbalovým „sešívkám“ ?i národní reprezentaci, ale též jako stánek pro rozli?né kulturní akce nejen pro návšt?vníky z Prahy 10, díky dobré dostupnosti z?ejm? p?edevším pro sousední Prahy 4, 3 ?i 2. Kapacita hledišt? je 21 000 krytých míst. Ve výhledu divák?m nebrání ani jeden sloup, trávník je vyh?ívaný. Svým moderním pojetím se stadion ?adí k nejlepším v Evrop?. Bude využíván také jako místo konání kulturních akcí v?etn? velkých koncert? a m?že se stát výrazným zábavním centrem p?irozen? nejen pro Prahu 10.
Autor:
[ celý článek ]

Desetitisíce Pražan? b?žely nebo bruslily
Série pražských b?žeckých závod? pokra?ovala v ned?li 11. kv?tna hlavním maratónským závodem. V rámci letošního maratonského víkendu se v sobotu a v ned?li pohybovaly po hlavním m?st? p?šky a na bruslích desetitisíce lidí. Klasický maraton dob?hlo podle p?edb?žných výsledk? 3699 muž? a žen, což je o 17 procent více než v minulém t?ináctém ro?níku.
Autor:
[ celý článek ]


strana 7: (černobílá) / Zajímavosti

šachy
Grand Prix zahájil
Autor:
[ celý článek ]

Pozvánky
Kouzelná školka p?ijede 2. ?ervna do Magnitogorské M?stská ?ást Praha 10 zve na Den d?tí Prahy 10. Zábavné odpoledne plné sout?ží a her se koná pod záštitou starosty Vladislava Lipovského v pond?lí 2. ?ervna na školní zahrad? Mate?ské školy Magnitogorská 1430, Praha 10 – Vršovice. Od 13.00 do 15.00 je program pro kolektivy z mate?ských škol a školních družin Prahy 10, od 15.00 do 17.00 pak pro ve?ejnost = d?ti v doprovodu rodi??. Svátek d?tí a odpoledne s ?adou atrakcí a sout?ží o drobné dárky p?ipravila pro d?ti p?edškolního a mladšího školního v?ku m?stská ?ást ve spolupráci s agenturou Jidáš. Den d?tí Prahy 10 navštíví i oblíbená Magda Reifová z televizní Kouzelné školky. V p?ípad? vytrvalého dešt? se uskute?ní pouze p?edstavení pro mate?ské školy, ?ást akce ur?ená pro ve?ejnost bude zrušena.
Autor:
[ celý článek ]

Knihohraní 2008
?erven je m?síc oblíbený hlavn? d?tmi. Prvního ?ervna oslaví sv?j Mezinárodní den, který jim pat?í již od roku 1949, a d?vod k radosti je i na jeho konci, protože prázdniny se blíží.
Autor:
[ celý článek ]

Za?alo Pražské jaro 2008
V Brožíkov? sále Starom?stské radnice byl 12. kv?tna (každoro?ní za?átek 12. kv?tna na výro?í úmrtí Bed?icha Smetany) zahájen 63. ro?ník mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro za zahájený.
Autor:
[ celý článek ]


strana 8: (barevná) / Sport

Praha 10 získala Cenu zdraví a bezpe?ného životního prost?edí
Prestižní ocen?ní Cenou zdraví a bezpe?ného životního prost?edí za rok 2007 získala letos také desátá m?stská ?ást za svoji MMS službu ob?an?m, v jejímž rámci mohou ob?ané zasílat podn?ty na problémy spjaté s po?ádkem a údržbou ve?ejné zelen?.
Autor:
[ celý článek ]

Kam s prošlými léky?
Nahromadilo se vám doma v?tší množství lék?, které již nevyužijete, nebo mají již po termínu spot?eby? Nevíte jak se starých ?i již prošlých prášk?, mastí, kapek apod. zodpov?dn? zbavit? Je to jednoduché. Zajd?te do nejbližší lékárny a tam lé?iva p?edejte.
Autor:
[ celý článek ]

Radnice pr?b?žn? diskutuje o eko-tématech s d?tmi
Koncem dubna prob?hla beseda d?tí ze školy U Rohá?ových kasáren se starostou Prahy 10 a zástupci odboru životního prost?edí. „Pravidelnými každoro?ními diskuzemi s d?tmi a studenty základních i st?edních škol se snažíme nejen p?sobit pozitivn? na ekologické vnímání t?chto žák?, ale i ?ešit s nimi konkrétní záležitosti z jejich okolí, které je zajímají,“ vysv?tluje postoj radnice starosta Vladislav Lipovský.
Autor:
[ celý článek ]

Pozvánky
D?ti nakreslily pro výstavu témata odpad? a energie Výstava výtvarných prací žák? základní školy Nad Vodovodem s názvem My a ekologie se zam??uje na výtvarné nápady d?tí na témata Ekoškoly – odpady, energie, voda a prost?edí. Výstava je k vid?ní p?i Galerii v pátém pat?e, v budov? C na Ú?adu m?stské ?ásti Praha 10, Vršovická 68, kde bude umíst?na do 6. ?ervna.
Autor:
[ celý článek ]

P?istavení velkoobjemových kontejner?
Kontejnery p?istavuje spole?nost AVE CZ odpadové hospodá?ství s.r.o. Kontejner je p?istaven do 12,00 hod. prvního dne dle rozpisu v max. po?tu 2 kus? na jedno stanovišt?. Odvoz posledního kontejneru je možný i v pr?b?hu druhého dne p?istavení. Do kontejner? je možné vkládat pouze domovní odpad objemného charakteru, nap?. nábytek, podlahové krytiny, kovové odpady, zdravotní keramika, zrcadla, lyže apod. Do kontejner? nepat?í nebezpe?né odpady (v?. ledni?ek, monitor?, televizor?, autobaterií apod.), pneumatiky, stavební odpad. Kontejnery je zakázáno používat k odkládání odpad? z podnikatelské ?innosti. Odpady není povoleno odkládat mimo kontejner, ani v p?ípad?, kdy je již napln?n. K bezplatnému p?edání objemného odpadu (i nebezpe?ného) lze využít sb?rné dvory hlavního m?sta Prahy, nap?. v ulici Teplárenská v Malešicích. Bioodpad je možné p?edat ve ve?ejné kompostárn? – ul. D?ev?ická.
Autor:
[ celý článek ]

p?edstavujeme d?tská h?išt?
Jak se chovat na d?tských h?ištích?
Autor:
[ celý článek ]

 


Hledání
Vydává Strategic Consulting s.r.o., připomínky: redakce@p10.cz